Zoals in het geval van alle dingen op Gods groene aarde, zijn er getallen in de Bijbel met verborgen, lang gekoesterde bijbelse betekenissen. De vroege kerk geloofde ook dat men alleen door bijbelse numerologielezingen de verborgen, vermomde woorden van de Almachtige God kan begrijpen.Lees verder om meer te leren over bijbelse numerologie en ontdek de werkelijke betekenissen van enkele belangrijke getallen in de Bijbel.Inhoud

Wat is het voordeel van bijbelse numerologie?

Leiders van het christelijk geloof zijn zich terdege bewust van het feit dat de Bijbel kan worden ontcijferd door middel van een vierlagige interpretatiemethode: de quadriga .

In termen van de leek kunnen de door God geïnspireerde teksten in de Bijbel in de volgende vier lagen worden geïnterpreteerd: letterlijk (duidelijk voor de hand liggende betekenis), moreel (wat de specifieke tekst betekent voor menselijk gedrag), allegorisch (wat de specifieke tekst betekent voor ons geloof , overtuigingen of doctrines), en anagogisch (wat de tekst ons vertelt over de toekomst.)

Door de bovengenoemde lagen worden de getallen in de Bijbel symbolisch en systematisch gebruikt om het ware evangelie van de Bijbel te onthullen. Dan zul je, met een diep begrip van de cijfers, verlicht worden met een groot bewustzijn, en je helpen de goddelijke perfectie van het woord van de Almachtige en het christelijke leven te erkennen.Laten we dus, zonder er omheen draaien, de getallen interpreteren die vaak in de Bijbel voorkomen.De betekenis van getallen in de Bijbel

Nummer 1

In de Bijbel betekent nummer 1 de macht, zelfvoorziening en suprematie van één God. Het getal zegt dat er maar één God is, de grootste van allemaal, en stelt dat een persoon die iemand (inclusief een andere God) voor God plaatst, een zondaar is.

Nummer 2

Nummer 2 in de Bijbel resoneert met de dubbele natuur van de mensheid en zegt dat ieder mens een goede en een slechte persoonlijkheid heeft. Nummer 2 symboliseert ook de vereniging tussen de kerk en Christus, of tussen een man en een vrouw (wat suggereert dat de twee één vlees zullen zijn).Bovendien vertegenwoordigt nummer 2 de verdeling van het getuigenis van de Almachtige in 2 secties: het Oude Testament en het Nieuwe Testament. En als mensen het woord van God volgen, zal het hen leiden naar het eeuwige leven en een goede beloning.Ten slotte, volgens Mattheüs 26:60, twee getuigen stellen de waarheid vast, wat ons vertelt dat nummer twee ook getuige en steun betekent.Nummer 3

Het getal 3 in de Bijbel kan in verband worden gebracht met het eeuwige leven, zoals God zei: Laat er gras zijn (leven), op de 3e dag van de schepping. Bovendien, aangezien Jezus Christus, de enige middelaar tussen God en mensen, drie dagen en drie nachten vóór Zijn opstanding dood was, associëren veel experts nummer 3 ook met leven en opstanding.

Ten slotte betekent nummer 3 de Heilige Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Nummer 4

Nummer 4 in de Bijbel vertegenwoordigt Gods scheppingen en universele waarheid die zich uitstrekken tot alle vier de hoeken van de wereld. Waarom?

Welnu, God schiep de hemellichamen inclusief de zon, maan en andere planeten op de 4e dag van de schepping, en deze scheppingen helpen ons de tijd van de dag en de vier seizoenen van het jaar te bepalen.

In Openbaring 7:1 KJV vind je, En na deze dingen zag ik vier engelen staan ​​op de... vier uithoeken van de aarde, de vier winden van de aarde vasthoudend, opdat de wind niet op de aarde, noch op de zee, noch op enige boom waait .

Nummer 5

Nummer 5 in de Bijbel symboliseert de leringen, genade en wonderen van God en de heelheid van de menselijke schepping. De vijf boeken van de Wetten – Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium – brengen Gods leringen over.

Bovendien laat de manier waarop Jezus Christus elk 5 broden aan 5000 mensen serveerde, Gods wonderen zien. Het aantal tenen (5), vingers (5) en basiszintuigen (5) dat we hebben symboliseert ook de heelheid van de menselijke schepping.

Nummer 6

Nummer 6 in de Bijbel vertegenwoordigt de mensheid zoals God de mens naar Zijn beeld schiep op de zesde dag van de schepping. Bovendien symboliseert nummer 6 de opname van eigenschappen zoals wilskracht en intellect bij mensen.

Nummer 6 kan ook worden geïnterpreteerd als de gevallen natuur van de mens.


nummer 116

Nummer 7

In de Bijbel betekent het getal 7 voltooiing en goddelijke perfectie. Dit komt omdat God uiteindelijk in staat was om Zijn hele schepping (Universum) op de 7e dag te voltooien.

Genesis 2:2-3 KJV leest, Het kostte God zeven dagen om het universum te scheppen: En op de zevende dag beëindigde God zijn werk dat hij had gemaakt; en hij rustte op de zevende dag van al zijn werk dat hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat hij daarop had gerust van al zijn werk dat God had geschapen en gemaakt.

Nummer 8

Nummer 8 in de Heilige Schrift staat voor een nieuw begin, wedergeboorte en opstanding. Dit aantal verheerlijkt de opofferende beslissing die Christus Jezus nam om de zonden van de mens weg te nemen.

Hij nam zijn beslissing op de Hebreeuwse dag van 10 Nisan, en vier dagen later werd Hij gekruisigd om pas op 17 Nisan (precies op de achtste dag nadat hij besloot Zichzelf op te offeren) uit de dood te worden opgewekt. Naast Jezus werden ook acht mensen opgewekt.

Laten we ook niet vergeten dat er 8 overlevenden waren in het verhaal van de ark van Noach, die ook de opstanding symboliseert.

Nummer 9

Nummer 9 in de Bijbel is verbonden met goddelijke volledigheid toen Jezus zijn laatste adem uitblies op het 9e uur van de dag. Zijn offer zorgde op zijn beurt voor redding voor de mensen.

Houd ook in gedachten: aan degenen die met de Heilige Geest wandelen, worden 9 vruchten aangeboden: liefde, vrede, vreugde, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid.

Nummer 10

Het getal 10 in de Bijbeltekst staat voor de Tien Geboden.

Bovendien betekent het volledigheid, wat suggereert dat er tien mannen nodig waren in het quorum voor een vergadering. De Bijbel zegt ook dat er aan het einde der dagen nog maar 10 koninkrijken over zullen zijn.

Nummer 11

Wat is de bijbelse betekenis van nummer 11 in de Heilige Schrift? Welnu, dit nummer is synoniem met chaosoordeel.

In de Bijbel wordt vermeld dat Johannes 11 dingen observeert die verband houden met het laatste oordeel, waarbij de 11e altijd staat voor totale chaos.

Nummer 12

Wat de speciale betekenis van nummer 12 in de Bijbel betreft, dient nummer 12 als een vertegenwoordiger van Gods regering. Bedenk dat Jezus ook twaalf apostelen had, discipelen die een centrale rol speelden in het pionieren van missionarissen.

Het staat geschreven in Openbaring 21:10-14 NBG, En hij voerde mij weg in de geest naar een grote en hoge berg, en toonde mij die grote stad, het heilige Jeruzalem, die uit de hemel neerdaalde van God, met de heerlijkheid van God; en haar licht was als een zeer kostbare steen, zelfs als een jaspissteen, helder als kristal; En had een hoge muur, en had twaalf poorten, en aan de poorten twaalf engelen, en namen daarop geschreven, dat zijn de namen van de twaalf stammen van de kinderen Israëls: Aan het oosten drie poorten; op het noorden drie poorten; op het zuiden drie poorten; en op het westen drie poorten. En de muur van de stad had twaalf fundamenten en daarop de namen van de twaalf apostelen van het Lam.

Nummer 13

Nummer 13 wordt in de Bijbel vaak geïmpliceerd als rebellie. Waarom is het zo?

Welnu, Nimrod, de 13e afstammeling van Cham, die verbonden was met de Toren van Babel, had nooit echt contact met de prediking van de Almachtige. En als gevolg daarvan kwam hij altijd in opstand tegen de Almachtige.

Nummer 14

Nummer 14 in de Bijbel vertegenwoordigt een dubbele mate van spirituele perfectie (7 x 2). En als we de berichten mogen geloven, bestaat de afstamming van Jezus uit 3 sets van 14 generaties.

Nummer 19

Volgens de Bijbel staat nummer 19 voor de volmaakte orde van de Almachtige (10+9). Bovendien, als je de Bijbel goed onderzoekt, zul je merken dat Eva 19 keer is genoemd in de Heilige Schrift.

Houd er ook rekening mee dat het huis van Israël de regering van 19 koningen meemaakte voordat de macht van het noordelijke koninkrijk van eigenaar veranderde.

Nummer 20

Hoewel de betekenis van het getal 20 in de Bijbel hevig wordt gedebatteerd, zijn veel experts van mening dat het getal simpelweg een wachttijd inhoudt. Jacob moest tenslotte een paar decennia wachten om in het huwelijksbootje te stappen.

Nummer 25

Nummer 25 in de Bijbel betekent eenvoudig genade op genade.

Er zijn veel gebeurtenissen in de Bijbel die verband houden met het getal 25. Koning Josafat kon 25 jaar regeren en Ezechiël kreeg zijn visioen voor de toekomstige tempel in het 25e jaar van zijn gevangenschap.

Nummer 30

Nummer 30 geeft de roeping van een persoon in het leven aan. Jezus begon zijn 3 3 jaar durende bediening toen Hij 30 jaar oud was.

Nummer 30 kan ook worden geassocieerd met verdriet en rouw, zoals blijkt uit Mattheüs 27:3, Toen Judas, zijn verrader, zag dat Jezus was veroordeeld, veranderde hij van gedachten en bracht de dertig zilverstukken terug naar de hogepriesters en de oudsten, zeggende: Ik heb gezondigd door onschuldig bloed te verraden.

Nummer 40

Nummer 40 in de Bijbel is synoniem met beproevingen en beproevingen.

In Genesis 7:12 KJV kun je de volgende geschriften vinden, En de regen op de aarde veertig dagen en veertig nachten. Met Mozes strafte God de Israëlieten 40 jaar lang om door de woestijn te zwerven.

Als je dan Mattheüs 4:1-3 KJV nakijkt, zul je zien dat Jezus ook veertig dagen en veertig nachten in de woestijn werd getest.

Nummer 42

Nummer 42 wordt vaak geïdentificeerd als het teken van de Antichrist.


808 nummer betekenis:

Nummer 50

In de Bijbel staat het getal 50 voor vreugde en feest, terwijl de Heer de koningen dwingt om vrijheid af te kondigen.

Leviticus 25:10 KJV leest, En gij zult het vijftigste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het gehele land voor al zijn inwoners; het zal voor u een jubeljaar zijn; en u zult een iegelijk naar zijn bezit terugbrengen, en u zult een iegelijk naar zijn gezin terugbrengen.

Nummer 70

Als je de bijbelse betekenis van nummer 70 extraheert, zul je zien dat nummer 70 synoniem is met oordeel en leiderschap, zoals blijkt uit Exodus 24:1 KJV, waar zeventig mannen van Israël stonden:

En hij zei tot Mozes: Klim op tot de Heer, jij en Aäron, Nadab en Abihu en zeventig mannen van Israël; en aanbidt u van verre.

Nummer 120

Net als nummer 20 betekent nummer 120 ook een wachttijd. Er staat in de Bijbel dat de Almachtige God de mensheid een periode van 120 jaar heeft gegeven om zich te bekeren voor hun zonden.

Nummer 153

Als je het getal 153 in de Bijbel ziet, kun je het in verband brengen met Gods zegen.

In Johannes 21:11 luidt het bijbelvers: Dus Simon Petrus klom weer in de boot en sleepte het net aan land. Het zat vol met grote vissen, 153, maar zelfs met zoveel vissen was het net niet gescheurd.

Nummer 390

Nummer 390 in de Bijbel dient als een symbool van afscheiding.

Nummer 666

Slechts enkelen op Gods groene aarde zijn zich niet bewust van het slechte voorteken van nummer 666.

Nummer 666 vertegenwoordigt de koninkrijken die tegen de wensen van de Almachtige durven in te gaan. Deze koninkrijken zijn niet in lijn met Gods prediking en verzetten zich als zodanig tegen de Almachtige.

Net als nummer 42 wordt nummer 666 ook geïdentificeerd als het teken van de antichrist.

Nummer 1000

Volgens de Bijbel betekent het getal 1000 eindes en conclusies.

In de Bijbel staat geschreven dat Heer Jezus Christus in de toekomst naar de aarde zal terugkeren om duizend jaar te regeren. Na die periode wordt van Satan verwacht dat hij het front vormt van de laatste opstand tegen de Almachtige.

Nummer 144.000

Een getal van zo'n hoge numerieke waarde vertegenwoordigt iets bijbels? Nou, dat doet het wel. Nummer 144.000 symboliseert de kerk.

Als je naar Openbaring 7:4 KJV kijkt, zul je de reden begrijpen. En ik hoorde het aantal van hen die verzegeld waren; en er werden honderdvierenveertigduizend verzegeld uit alle stammen van de kinderen Israëls.

Conclusie

We zijn aan het einde van het artikel gekomen en ik geloof dat we alle belangrijke cijfers in de Bijbel hebben behandeld.

Met een begrip van de bijbelse numerologie, heb je nu het vermogen om Gods Woord echt te begrijpen en na te denken over de symbolische betekenis van de verzen tijdens Bijbelstudie. En als je de verzen doorleest, zul je een nieuw perspectief krijgen. Goddank!